Avoinna ma-pe 8-20, la 10-20 | Puh. 010 348 3000 | tsemppi@elainklinikkatsemppi.fi | Ruskatie 1, 02970 Espoo

Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Eläinklinikka Tsempin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2022. Viimeisin muutos 25.05.2022. Eläinklinikka Tsemppi on sitoutunut kunnioittamaan ja suojaamaan Asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa asiakkaalle, kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietoja sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia asiakkaalla on vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.

1. Rekisterinpitäjä

Eläinklinikka Tsemppi Oy
Ruskatie 1, 02970 Espoo
puh. 010 348 3000
tsemppi@elainklinikkatsemppi.fi
Y-tunnus: 3350530-4

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tiina Seikkula

3. Rekisterin nimi

Eläinklinikka Tsempin asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista, hallintaa ja ylläpitoa varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on palvelusopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys palvelusopimuksen syntymiselle.

Emme kerää henkilötietoja markkinointia varten, emmekä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia yrityksen liiketoiminnassa.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoina keräämme asiakkaiden perustiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), jotka asiakas on itse ilmoittanut.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta asiakastapaamisiesta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle ilman henkilön erillistä lupaa tietojen luovutusta varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Lainsäädännössä, kuten kirjanpitoa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään, vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. Eläinlääkintä & Eläinkoulu TSE huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä ja toisaalta käsittelyn tarkoituksen mukaiset henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä.

Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tiedoista muodostetaan yhteenvetoja ja raportteja, joissa ei kuitenkaan käsitellä henkilökohtaisia tietoja tai sellaisia tunnisteita, joista rekisterin yksittäisiä henkilöitä voisi päätellä. Järjestelmässä pyritään välttämään manuaalista tietojen käsittelyjä. Paperiset tiedot käsitellään yrityksen toimitilassa ja on talletettu lukittuun tilaan. Rekisteri on tallennettu EU-alueella sijaitsevalle palvelimelle tietokantaan, jota käytetään www-sovelluksen kautta. Yrityksen henkilöllä on pääsy palvelimelle ja tietokantaan käyttäen salattua yhteyttä, henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, turvallisesti sekä voimassa olevan lainsäädännön sekä annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Tietosuojan muuttuminen

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tietosuojaselosteesta on aina uusin versio, minkä kehotamme säännöllisesti tarkistamaan. Tietosuojaseloste on saatavilla Eläinklinikka Tsempin kotisivuilla sekä pyydettäessä.